Rekisteriseloste – Alurent

Exicon Finland Oy:n

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Exicon Finland Oy
Piispankyläntie 8 A

01730 Vantaa
Y-tunnus 2351436-2
p. 040 1732 319

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juho Keinä
p. 040 1732 319

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen (henkilötietolaki 8 §) henkilötietolain mukaisesti vuokraus- ja myyntitoiminnassa.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja asiakkaista, joita ovat: yritysasiakkaan nimi, henkilöasiakkaan nimi, y- tunnus, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, telefaxnumero, toimipiste, asiakasryhmä, maksuehto, koronlaskutapa, kieli, maa, valuutta, verokoodi, organisaatio, mahd. sähköpostiosoite, mahd. www-sivujen osoite, yrityksen riskiluokka, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, mahdollinen luotto- tai toimituskielto.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä käytämme Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekistereitä sekä väestörekisteriä luotonantoon liittyvissä tapahtumissa. Lisäksi rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Exicon Finland Oy ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta väärinkäytöstapauksia tai perintätoimistolle siirrettyjä saatavia. Tietosuojalautakunnan lupapäätöksen numeron 4/2003 mukaisesti väärinkäytöstapauksissa tiedot luovutetaan sulkulistalle kaikkien Teknisen Kaupan Liiton rakennuskonevuokraamoiden käyttöön. Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää :n-konsernin yhtiöiden sisällä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin on :Exicon Finland Oy:ssä pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin rajoituksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Rekisteritietoja käsitellään tietosuojalain vaatimalla huolellisuudella. Rekisteritietoihin ei ole pääsyä Exicon Finland Oy:n sisäisen tietoverkon ulkopuolelta. Aineisto on tallennettu sähköisesti, johon vain luotonvalvonnan henkilöillä (omat käyttäjätunnukset ja salasanat) on oikeus päästä. Luotonvalvonnassa manuaalisesti käsitelty aineisto tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Vanhentuneet rekisteritiedot poistetaan vähintään kerran vuodessa.

 

Tarkastusoikeus & virheenkorjauspyynnöt

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

 

Tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö toimitettava osoitteella:

Exicon Finland Oy
Juho Keinä

Piispankyläntie 8 A

01730 Vantaa