VERKKOVUOKRAAMO ALURENT – Vuokrausehdot

Näitä ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan VERKKOVUOKRAAMO ALURENT-verkkokaupassa (“Verkkokauppa”) tehtyihin tilauksiin yhdessä Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisten vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtojen Alurent:n lisäyksillä (TK Konevuokraus 2016, saatavissa täällä: Konevuokraamojen yleiset toimitusehdot) kanssa. Kaikki nämä muodostavat yhdessä sopimuksen (“Sopimus”) Alurent:n (“Alurent”) ja asiakkaan (“Asiakas” tai “Te”) välille. Asiakas sitoutuu noudattamaan tätä Sopimusta tehdessään kaluston vuokrausta koskevan tilauksen. Mikäli syntyy ristiriita näiden Ehtojen ja Teknisen kaupan yleisten toimitusehtojen välillä, sovelletaan näitä Ehtoja.

Asiakas tiedostaa, että näitä Ehtoja sovelletaan kaikkeen Alurentin ja Asiakkaan välillä tapahtuvaan vuokraukseen ja että osa näistä Ehdoista soveltuu ainoastaan Asiakkaan ollessa kuluttaja ja osa Asiakkaan ollessa yritysasiakas. Olkaa hyvä ja tutustukaa ehtoihin huolellisesti ja varmistakaa, että ymmärrätte mitkä ehdot soveltuvat Teihin ja mitkä muodostavat Sopimuksen Teidän ja Alurentin välillä.

Mikäli Asiakas on kuluttaja, eivät nämä Ehdot tai Teknisen kaupan yleiset toimitusehdot rajoita Asiakkaan kuluttajasuojasääntelyn mukaisia oikeuksia. Ne eivät myöskään rajoita lakisääteistä vastuuta tuotteen ollessa virheellinen.

Alurentin yhteystiedot löytyvät Verkkokaupasta.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Alurentin ja Asiakkaan sopima kalusto (“Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Alurent on kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon  päivittäinen huolto, asennukset tai henkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

<Vuokra-aika

Vuokra-aika koostuu vuokra-aikayksiköistä (esim. vuorokausi tai viikko), jotka määritellään Verkkokaupassa kunkin Kaluston yhteydessä (”Vuokra-aika”). Minimivuokra-aika on yksi (1) vuokra-aikayksikkö. Vuokra-aika sovitaan tilausta tehtäessä. Vuokra-aika alkaa joko päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa noutopaikasta riippuen kumpi ajankohdista on aiemmin. Vuokra-aika päättyy sinä päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin noutopaikkaan. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

Alurent vuokraa kaluston Asiakkaalle eikä myy sitä. Kaluston omistusoikeus säilyy Alurentilla koko Vuokra-ajan.

Kaluston luovuttaminen

Kalusto luovutetaan vain Alurentin määrittämästä noutopaikasta. Asiakas voi valita erikseen määritellyistä noutopaikoista vuokraamansa Kaluston noutopaikan. Asiakas vastaa kuljetuksen järjestämisestä Kalustolle kuljetuksen sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Kalusto luovutetaan vain tilauksessa mainitulle henkilölle tai hänen kirjallisesti valtuuttamalleen henkilölle.

Kaluston palauttaminen

Asiakkaan tulee palauttaa Kalusto Alurentille välittömästi Vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa, kuin se oli vuokralle luovuttaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan noutopaikkaan, josta luovutus on tapahtunut, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu.

Kaluston käyttö

Asiakkaan tulee tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin. Asiakkaan tulee noudattaa ohjeita, käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja puhdistaa Kalusto käytön jälkeen. Asiakas on vastuussa käytönaikaisesta huollosta huolto- ja käyttöohjeen mukaisesti.

Asiakas ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa ilman Alurentin antamaa kirjallista suostumusta lukuun ottamatta Kaluston tavanomaista hoitoa ja huoltoa.

Asiakkaan tulee valvoa, ettei Kalustolle aiheudu rasitusta tuulen, lumen, veden tai muiden sääolosuhteiden johdosta ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan.

Kaluston hinnoittelu

Verkkokaupassa esitetty vuokrahinta on Kaluston Vuokra-ajalle. Alurentin tulee kohtuullisissa määrin huolehtia, että vuokrahinta on yksilöity Verkkokaupassa. Alurent pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintaa antamalla tästä tiedon Asiakkaalle ennen tilauksen hyväksymistä.

Kaikki vuokrahinnat on esitetty euroissa (EUR) sisältäen arvonlisäveron.

Maksuaikataulu

Asiakkaan tulee maksaa koko Vuokra-ajan hinta laskulla tilauksen tekemisen jälkeen, ellei Alurentin ja Asiakkaan kesken ole erikseen muuta sovittu. Luottotiedot tarkistetaan ennen tuotteiden luovuttamista.

Ellei Alurentin ja Asiakkaan kesken ole erikseen muuta sovittu, tässä kohdassa viitattu vuokra ja mahdolliset lisäpalveluiden maksut määräytyvät Alurentin hinnaston mukaan.

Alurent varaa oikeuden oman harkintansa mukaan olla hyväksymättä tilausta.

Mikäli asiakas palauttaa Kaluston Vuokra-ajan päättymisen jälkeen, eikä Vuokra-aikaa ole pidennetty, Alurentilla on oikeus veloittaa Asiakkaalta alkuperäisen Vuokra-ajan ylittävän Vuokra-ajan vuokrahinta välittömästi, kun Asiakas palauttaa Kaluston noutopaikkaan. Maksamaton vuokrahinta voidaan siirtää perintätoimistolle perintään.

Mikäli Asiakas palauttaa Kaluston alkuperäisen Vuokra-ajan päättymisen jälkeen, eikä Vuokra-aikaa ole pidennetty, Asiakas on velvollinen maksamaan alkuperäisen Vuokra-ajan ylittävältä ajalta 50%:lla korotettua vuokrahintaa, kunnes Kalusto on palautettu kohdan 4 mukaisesti.

Peruutus, Kaluston palautus ja hyvitys

Tätä kohtaa 8 sovelletaan vain Asiakkaisiin, jotka ovat kuluttajia. Mikäli Asiakas on kuluttaja, on Asiakkaalla lakisääteinen oikeus peruuttaa Sopimus ilmoittamalla siitä Alurentille viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua Sopimuksen tekemisestä.

Palvelun suorittamisen voidaan katsoa alkaneen Asiakkaan noudettua Kaluston Alurentin noutopaikasta. Mikäli Asiakas peruuttaa Sopimuksen Asiakkaan jo noudettua Kaluston, on Asiakas velvollinen maksamaan kohtuullisen korvauksen kokonaisvuokrahinnasta Alurentille, joka perustuu Asiakkaan jo käyttämään osuuteen sovitusta Vuokra-ajasta. Asiakas on velvollinen järjestämään palauttamalleen Kalustolle kuljetuksen omalla kustannuksellaan.

Voitte olla yhteydessä Alurentiin peruutuksesta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@alurent.fi. Jollei sähköpostilla tehtävän peruutuksen saapumista vahvisteta muulla tavoin, elektronisesti lähetetyn peruuttamisilmoituksen katsotaan olevan perillä sinä päivänä kun se on lähetetty.

Alurent palauttaa tehdyt suoritukset sillä maksutavalla, jota Asiakas on käyttänyt maksun suorittamiseen. Selkeyden vuoksi, Alurent hyvittää maksun samalle luottokortille, jota Asiakas on käyttänyt maksamiseen. Asiakkaalle ei aiheudu kustannuksia suorituksen palauttamisesta.

Asiakkaan vastuu

Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokra-ajan aikana Kalustolle huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneen vahingon. Jos Kalusto on tuhoutunut tai kadonnut Vuokra-ajan aikana, Asiakas on velvollinen korvaamaan tuhoutuneen tai kadonneen Kaluston sen uushankinta-arvoon. Alurentilla on oikeus laskuttaa Asiakasta erikseen Kaluston mahdollisista puhdistus- ja korjauskustannuksista.

Alurentin vastuu

Alurent vastaa korjauskuluista, jotka johtuvat Kaluston tavanomaisesta kulumisesta.

Jos Asiakas on kuluttaja, Alurentin vastuu vahingosta ja kustannuksista määräytyy Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti tai Asiakkaan kotipaikan kuluttajansuojasääntelyn mukaisesti.

Jos Asiakas on yritysasiakas, Alurent vastaa Asiakkaalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet Alurentin vastuulle kuuluvasta Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä, suunnittelu- tai asennusvirheestä tai Kaluston rikkoutumisesta.

Alurent ei vastaa mistään Asiakkaalle syntyneistä välillisistä vahingoista, kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista, sopimussakoista tai muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Alurent ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Asiakkaan aikomaan käyttötarkoitukseen.

Vakuutukset

Kalusto tai sen käyttö ei ole Alurentin toimesta vakuutettu, ellei toisin ole mainittu kirjallisesti. Asiakas on vastuussa Kaluston asianmukaisesta vakuutussuojasta.

Yksityisyyden suoja

Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Alurentin tietosuojaselostetta (saatavilla täältä: Rekisteriseloste). Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että Alurentin tietosuojaseloste on keskeinen lisä tätä Sopimusta.

Verkkokaupan sekä näiden Ehtojen muuttaminen

Alurent varaa oikeuden muuttaa Verkkokauppaa ja näitä Ehtoja milloin tahansa. Jos Alurent muuttaa näitä Ehtoja, päivitetyt Ehdot ovat saatavilla Verkkokaupasta. Päivitetyt Ehdot soveltuvat ainoastaan niihin tilauksiin, jotka on tehty sen jälkeen, kun päivitetyt Ehdot ovat olleet Verkkokaupassa saatavilla.

Ylivoimainen este

Alurent ei ole velvollinen täyttämään Sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Alurent ei voi voittaa, estää Kaluston tai sen osan toimittamisen. Alurent ei ole velvollinen täyttämään Sopimusta, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi Alurentilta kohtuuttomia uhrauksia verrattuna Asiakkaalle koituvaan etuun.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Alurentin kirjallista suostumusta. Alurentilla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

Sopimusrikkomus

Jos Asiakas laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo ehtoja, Alurentilla on oikeus purkaa sopimus heti ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Asiakasta kuulematta. Alurentilla on samanlainen oikeus, jos Asiakkaan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä.

Jos Asiakas on yritys, on Asiakas velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Alurentille syntyneet kustannukset ja vahingon.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä sopimusta tulkitaan ja se pannaan täytäntöön kaikilta osin Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kaikki sopimusoikeudelliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Muissa tapauksissa erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei Asiakkaan, joka on kuluttaja, kotipaikan kuluttajansuojasääntely edellytä pakottavaa vaihtoehtoa.

Jos Asiakas on kuluttaja ja jos tätä Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, voi Asiakas kääntyä asiassa seuraavien tahojen puoleen: